Zmniejsz Ryzyko Zamontuj czujkę tlenku węgla.

Do głównych przyczyn zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych zidentyfikowano niesprawność, wadliwe działanie lub nieprawidłową eksploatację urządzeń grzewczych oraz instalacji wentylacyjnych, spalinowych lub dymowych.

Pod tymi przyczynami, sformułowanymi w sposób ogólny, kryje się na przykład:

  • niedostosowanie istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe,

  • stosowanie niewłaściwego rodzaju opału przez użytkowników,

  • niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych – w szczególności niezgodna z zalecaną w instrukcji producenta,

  • podłączanie do wspólnego przewodu kominowego urządzeń grzewczych na różne paliwa,

  • wady konstrukcyjne przewodów kominowych,

  • niedokładne lub nieterminowe usuwanie zanieczyszczeń z kominów, skutkujące nagromadzeniem się w nich sadzy i innych produktów niepełnego spalania paliwa,

W tym kontekście tragiczne skutki bywają również konsekwencją dokonywania przeróbek, napraw czy konserwacji przewodów kominowych przez niewykwalifikowane osoby oraz udrażniania przewodów kominowych z zastosowaniem cieczy palnych (tzw. wypalanie sadzy).