Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Informacje o firmie

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością skarbu Gminy Pyskowice ma siedzibę w Pyskowicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 9. Powstała na bazie działającego od 1973 roku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Samodzielną działalność rozpoczęła od 1.06.1994 roku jako MZBM Sp. z o.o.

Realizuje zadania produkcyjno – usługowe w tym:

 • Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Pyskowice oraz nieruchomościami należącymi do Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta Pyskowice;
 • Prowadzenie działalności usługowej w zakresie remontów i modernizacji lokali mieszkalnych i użytkowych;
 • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w administrowanych budynkach;
 • Administrowanie urządzeniami małej architektury;
 • Sprzątanie i czyszczenie obiektów i terenów przyległych;
 • Wykonywanie usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni.

Od dnia 24.09.2012r. tj. od daty otrzymania postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydziału KRS o wpisie zmian do rejestru przedsiębiorstw przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu oraz gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości.

Spółka może również:

 • nabywać budynki mieszkalne, przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
 • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
 • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własność Spółki, z tym, że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych.

Ponadto Spółka może prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegająca na:

 • sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
 • budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
 • budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
 • przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych niebędących własnością Spółki. 

Przedmiotem działalności Spółki jest też wykonywanie robót ogólnobudowlanych oraz działalność usługowa związana z zagospodarowaniem zieleni.

Schemat organizacyjny firmy składa się z Zarządu i trzech podstawowych Działów:

 • Techniczno - Remontowego,
 • Księgowo - Finansowego,
 • Administracyjno - Rozliczeniowego.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę, dysponujemy rozbudowanym zapleczem technicznym. Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.

Aktualności

 • ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA Z DNIEM 01.05.2019

  MZBM-TBS Sp. z o.o. w Pyskowicach informuje że z dniem 01.05.2019r zmienia się opłata za dostarczone ciepło przez firmę IDEA 98 na podstawie z dnia 03.04.2019 nr OKA.4210.68.2018.Jad taryfy dla ciepła zatwierdzoną przez Prezesa URE Szczegóły w załączonym pliku.

  Czytaj więcej...